, 5LAB- D004 Módulo PL

  • Módulo PL
    Un volumen de madera de roble macizo de líneas puras recoge un color y textura diferentes. Las formas y sombras de esta nueva textura aportan profundidad e invitan a acariciar la superficie al abrir los paneles, que vuelven a mostrar el roble macizo de todos los cajones, estanterías y bandejas.
  • Mòdul PL
    Un volum de fusta de roure massís de línies pures recull un color i una textura diferent dins d'ell. Les subtils ombres i les formes d'aquesta textura aporten profunditat i conviden a acariciar la superfície abans d'obrir els panells que tornen a mostrar el roure que compon tots els calaixos, prestatgeries i safates.
  • PL Module
    A volume of solid oak collects a different color and texture within it. The subtle shades and shapes of this texture add depth and invite caressing the surface before opening the panels to find again the oak in all the drawers, shelves and trays.